การติดเชื้อไวรัสปรสิต

Infections, Parasites by Supreme Pharmatech

  

ข้อมูล

โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อราปรสิต โรคติดเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ทางตรงและทางอ้อมจากบุคคลหนึ่งไ ปยังบุคคลอื่น ๆ[1]

โรคติดเชื้อเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ต่ำ การตายของประชากรในกลุ่มของเด็กเล็กยังมีจำนวนสูง

รายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงลดการแพร่กระจายของ 3 โรคติดเชื้อที่สำคัญ ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีผู้เสียชีวิต 3,000,000 คน) โรคท้องร่วง (มีผู้เสียชีวิต 1,400,000 คน) และวัณโรค (มีผู้เสียชีวิต 1,300,000 คน) สำหรับโรค HIV ส่งผลให้อัตราการตายของประชากรในปี 2016 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1,000,000 คน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2000 ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว จากเดิมมีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง 1,500,000 คน

อย่างไรก็ตาม อัตราการตายของประชากรโลกประมาณครึ่งหนึ่งเกิดจากโรคติดเชื้อที่ สำคัญ 3 โรค ได้แก่ วัณโรค โรคมาลาเรีย และโรคเอดส์ มีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ถึง 300,000,000 คน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละปีมากถึง 5,000,000 คน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

โบรชัวร์ : ข้อมูลโรคติดเชื้อ (องค์การอนามัยโลก) [5]

สิ่งพิมพ์ : การแพร่ระบาดและการระบาดของโรค [6]

สื่อสิ่งพิมพ์ : การวิจัยโรคเขตร้อน [7]

สื่อสิ่งพิมพ์ : คำแนะนำที่ถูกละเลย [8]

สื่อสิ่งพิมพ์ : โรคแพร่ระบาด [9]

สื่อสิ่งพิมพ์ : การจำแนกประเภททางสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภ าพ [10]

 

เว็บไซต์อ้างอิง

  1. www.who.int | infectious diseases
  2. www.who.int | tuberculosis
  3. www.who.int | malaria
  4. www.who.int | hiv aids
  5. www.who.int | infectious diseases / factsheets
  6. www.who.int | resources
  7. www.who.int | neglected diseases
  8. www.who.int | tdr/publications
  9. www.who.int | communicable diseases
  10. icd.who.int | 10/2016

 

บริษัท สุพรีมฟาร์มาเทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่มีการวิจัยและผลิต ที่ทำงานในด้านการแพทย์บูรณาการ ด้านแพทย์ทางเลือก ที่รวมเอาองค์ประกอบของยาอาหารเสริม และ แผนการรักษาที่ควบคู่ ไปกับวิธีการวินิจฉัยและการรักษาแบบทั่วไป

SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND E-Mail : supreme.pharmatech@gmail.com ID Line : supremepharmatech Hotline : 0888 700-007 Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889